Skip available courses

Available courses

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง

2. เข้าใจกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงวัสดุหลอลื่นสารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิกส์

3. เลือกใช้เชื้อเพลงและวัสดุหล่อลื่นตามประเภทของเครื่องจักรกล

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการกําเนิดหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรลิกส์

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและวิธการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม

5. จําแนกวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงแก๊สกระบวนการผลิตการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงการเลือกใช้และการเก็บรักษาเชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิกส์